Spółdzielnia

Poznaj nas bliżej. Sprawdź skład Zarządu spółdzielni oraz zapoznaj się ze strukturą!

O spółdzielni

Jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową z wieloletnią tradycją, skupiającą mieszkańców zainteresowanych wspólnym zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości. Chcesz poznać Nas bliżej? Zapoznaj się z Naszą strukturą!

ZARZĄD

Składa się z dwóch osób. Jest wybierany przez Radę Nadzorczą. Kieruje kolegialnie działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

RADA NADZORCZA

Sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni (§82 Statutu).

Prezes zarządu – kieruje oraz nadzoruje pracę Zarządu

Karol Borys

PREZES ZARZĄDU

Karol Borys kieruje pracą Zarządu, a ponadto:

– sprawuje nadzór nad prowadzeniem prawidłowej administracji i eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami w osiedlach, z uwzględnieniem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
– dba o prawidłowe gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi spółdzielni;
– współpracuje z Radą Nadzorczą;
– składa wobec Rady Nadzorczej i Walnego zgromadzenia Członków sprawozdania z pracy Zarządu;
– współpracuje z komisjami Rady Nadzorczej;
– sprawy związane z obroną cywilną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

PREZES ZARZĄDU

Karol Borys

 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem prawidłowej administracji i eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami w osiedlach, z uwzględnieniem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • dba o prawidłowe gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi spółdzielni;
 • współpracuje z Radą Nadzorczą;
 • składa wobec Rady Nadzorczej i Walnego zgromadzenia Członków sprawozdania z pracy Zarządu;
 • współpracuje z komisjami Rady Nadzorczej;
 • sprawy związane z obroną cywilną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

p.o. ZASTĘPCY PREZESA

Maciej Kozłowski

 • planowanie działalności gospodarczo-społecznej i finansowej Spółdzielni oraz składanie organom samorządowym Spółdzielni informacji ekonomicznej z realizacji planów;
 • sporządzanie analiz ekonomicznych i sprawozdań z całokształtu działalności Spółdzielni;
 • prowadzenie księgowości Spółdzielni;
 • współpraca z Radą Nadzorczą i jej komisjami w zakresie wynikającym z pełnienia funkcji;
 • wykonywanie czynności Prezesa Spółdzielni w czasie jego nieobecności.

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-ADMINISTRACYJNY

Do podstawowego obszaru działania tego działu należy zaliczyć:

– sprawy organizacyjne i samorządowe Spółdzielni;
– sprawy członkowsko-mieszkaniowe
– sprawy zawiązane z podziałem nieruchomości i ustanawianiem odrębnej własności lokali;
– obsługę prawną Spółdzielni;
– sprawy administracyjne- sekretariat.

DZIAŁ TECHNICZNY

Realizuje czynności związane ze sprawami dotyczącymi gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarki ciepłowniczej, a w szczególności:

– przyjmowanie i przekazywanie lokali;
– właściwą eksploatację i utrzymanie zasobów mieszkaniowych;
– sprawy ekonomiczne tj. gospodarki środkami przeznaczonymi na eksploatację i remonty, rozliczenia zasobów i usług zewnętrznych oraz analizy;
– sprawy techniczno- eksploatacyjne zasobów mieszkaniowych;
– inwestycje i nadzór budowlany oraz ewidencje;
sprawy ciepłownicze- zabezpieczenie dostawy i produkcja energii cieplnej.

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY

Odpowiada za finansowo- księgową obsługę spółdzielni:

– rozliczenia finansowe;
– rachunkowość płacową i ubezpieczenia społeczne;
– ewidencje (dowodów księgowych, kasową, bankową, VAT i inne);
– gospodarkę kasową;
– rozliczenia czynszów;
– kredyty.

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni (§82 Statutu)

Skład Rady Nadzorczej SM Olecko na kadencję 2022-2025 r:

Historia

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku sięgają roku 1961. Grupa mieszkańców Olecka skupiła się wokół idei budowania nowych mieszkań w ramach ruchu spółdzielczego. W niedługim czasie zapał i upór członków założycieli, przy czynnym poparciu władz lokalnego szczebla, zaowocowały budową pierwszego bloku przy ul. Mickiewicza. W ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat zostało wybudowanych blisko dwa tysiące spółdzielczych mieszkań i 42 lokale użytkowe.

EUGENIA KIREJCZYK

Członek założyciel i pierwszy prezes Zarządu Spółdzielni.

 

„…Były trudności, żeby znaleźć dziesięciu członków, bo tyle trzeba było, żeby
zawiązać spółdzielnię. W pierwszym bloku wszystkie mieszkania nie były
zajęte. Dużo pomocy otrzymaliśmy ze strony Powiatowej Rady Narodowej, ze
strony lokalnych władz było duże zaangażowanie. Pamiętam, że najwięcej
pomogło na początku przedsiębiorstwo melioracyjne…”

LEOKADIA KOWALCZYK

Członek założyciel i pierwsza Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

 

„…Nie było mieszkań i dlatego założyliśmy spółdzielnię. Nie pamiętam większych
trudności, tyle było wtedy entuzjazmu, władza chętnie pomagała, wszyscy się
cieszyliśmy, że będziemy mieli mieszkania. Oleckie firmy umożliwiły budowanie
przekazując wkład finansowy. Dla mnie głównym celem było, żeby mieszkać po
ludzku…”

ZENON NAWROT

Członek założyciel i członek pierwszej Rady Nadzorczej..

 

„…Zaczynaliśmy skromnie, potem spółdzielnia się rozwinęła. Pamiętam, że
debatowaliśmy nad nazwą i w końcu wybraliśmy „Przyszłość”. Nazwa okazała się
trafna. Nasza spółdzielnia zawsze miała dobrą opinię. Różne kłopoty były w czasie
tamtych lat, brakowało materiałów i budowanie nie było łatwe. Mi osobiście
najbardziej zależało, żeby mieszkania były tańsze…”

Zasoby spółdzielni

W naszym portfelu znajdują się różnorodne nieruchomości. Oferujemy bogaty zakres usług związanych z utrzymaniem i zarządzaniem mienia, co sprawia, że jesteśmy kompleksowym partnerem dla każdego mieszkańca.

Zarządzanie

Efektywne kierowanie zasobami spółdzielni.

Utrzymanie

Kompleksowa opieka nad nieruchomościami.

OSIEDLE PRZY ul. KOŚCIUSZKI i MICKIEWICZA

W 8 budynkach znajduje się 220 lokali mieszkalnych. Osiedle powstało w latach 1964- 1993.

OSIEDLE PRZY ul. ZYNDRAMA i WODNEJ

W 7 budynkach znajduje się 295 mieszkań. Osiedle powstało w latach 1971- 1981.

BUDYNKI PRZY ul. NOCZNICKIEGO i OSIEDLA NAD LEGĄ

W 9 budynkach znajduje się 205 mieszkań. Osiedle powstało w latach 1982- 1987.

BUDYNKI PRZY PLACU WOLNOŚCI i ul. 1-GO MAJA

W 5 budynkach znajduje się 151 mieszkań. Osiedle powstało w latach 1973- 1978

OSIEDLE PRZY ul. CICHEJ i ŚRODKOWEJ

W 10 budynkach znajduje się 237 mieszkań. Osiedle powstało w latach 1978- 1986.

OSIEDLE PRZY ul. BATOREGO i ALEI ZWYCIĘSTWA

W 6 budynkach znajduje się 199 mieszkań. Osiedle powstało w latach 1983- 2008.

OSIEDLE SIEJNIK

W 13 budynkach znajduje się 468 mieszkań. Osiedle powstało w latach 1987- 1991.

KOWALE OLECKIE

W 5 budynkach znajduje się 60 mieszkań. Osiedle powstało w latach 1985-1986.

ul. GOŁDAPSKA 18

W budynku znajduje się 75 mieszkań. Budynek powstał w 1981 roku.

W. POLSKIEGO 11

W budynku znajduje się 12 mieszkań. Adaptowany na cele mieszkalne w 2004 roku.