UWAGA ! WŁAŚCICIELE PSÓW

UWAGA ! WŁAŚCICIELE PSÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku przypomina, że na właścicielach i opiekunach psów ciążą między
innymi następujące obowiązki:

 • utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia i uciążliwości mieszkańcom;
 • wyprowadzanie psa wyłącznie na smyczy , a w przypadku ras niebezpiecznych i psów ras dużych również w
  kagańcu;
 • usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w klatkach schodowych, w obrębie
  osiedla lub innych miejscach wspólnych i publicznych, a nieczystości mogą być wrzucane do
  pojemników na odpady komunalne;
 • ilość zwierząt utrzymywana w mieszkaniu nie może wskazywać na prowadzenie hodowli.

  Podstawa prawna:
 • Regulamin porządku domowego obowiązujący w SM Olecko;
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko .
 • Ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami.

  Zarząd
  Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Olecku.