ZARZĄD składa się z dwóch osób. Jest wybierany przez Radę Nadzorczą. Kieruje kolegialnie działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy m.in.:

 

- prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych przez Radę Nadzorczą planów gospodarczo- finansowych;
- ustanawianie prawa do lokali;
- przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni;
- zabezpieczanie środków Spółdzielni;
- zwoływanie zebrań Walnego Zgromadzenia.

 

PREZES ZARZĄDU mgr Tadeusz Dzieszkiewicz kieruje pracą Zarządu, a ponadto:

 

- sprawuje nadzór nad prowadzeniem prawidłowej administracji i eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami w osiedlach, z uwzględnieniem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi;

- dba o prawidłowe gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi spółdzielni;

- współpracuje z Radą Nadzorczą;

- składa wobec Rady Nadzorczej i Walnego zgromadzenia Członków sprawozdania z pracy Zarządu;

- współpracuje z komisjami Rady Nadzorczej.

 

ZASTĘPCA PREZESA- GŁÓWNY KSIĘGOWY Mirosława Kozłowska odpowiada za:

 

- prowadzenie gospodarki finansowej;

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- planowanie działalności gospodarczo- finansowej;

- sporządzanie analiz dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.

 

DZIAŁ CZŁONKOWSKO- ORGANIZACYJNY podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, do podstawowego obszaru działania tego działu należy zaliczyć:

 

- sprawy organizacyjne i samorządowe Spółdzielni;

- sprawy członkowsko- mieszkaniowe

- sprawy zawiązane z podziałem nieruchomości i ustanawianiem odrębnej własności lokali;

- obsługę prawną Spółdzielni;

- sprawy pracownicze i socjalne;

- sprawy administracyjne- sekretariat;

- sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową;

- sprawy związane z obroną cywilną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

DZIAŁ TECHNICZNY podlega Prezesowi Zarządu i realizuje czynności związane ze sprawami dotyczącymi gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarki ciepłowniczej, a w szczególności:

 

- przyjmowanie i przekazywanie lokali;

- właściwą eksploatację i utrzymanie zasobów mieszkaniowych;

- sprawy ekonomiczne tj. gospodarki środkami przeznaczonymi na eksploatację i remonty, rozliczenia zasobów i usług zewnętrznych oraz analizy;

- sprawy techniczno- eksploatacyjne zasobów mieszkaniowych;

- inwestycje i nadzór budowlany oraz ewidencje;

sprawy ciepłownicze- zabezpieczenie dostawy i produkcja energii cieplnej.

 

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY podlega bezpośrednio zastępcy prezesa- głównemu księgowemu i odpowiada za finansowo- księgową obsługę spółdzielni:

 

- rozliczenia finansowe;

- rachunkowość płacową i ubezpieczenia społeczne;

- ewidencje (dowodów księgowych, kasową, bankową, VAT i inne);

- gospodarkę kasową;

- rozliczenia czynszów;

- kredyty.

 

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni (§82 Statutu).

 

Skład Rady Nadzorczej SM Olecko na kadencję 2015-2018r:

 

Dzienisiewicz Konstanty - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kozłowski Dariusz – Z-ca Przewodniczącego RN- Sekretarz RN, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RN

Zaczkiewicz Irena – Z-ca Przewodniczącego RN, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Szulc Jadwiga – Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN

Czapeczko Alicja Maria – członek Rady Nadzorczej

Rzepliński Marek – członek Rady Nadzorczej

Stogłów Jan – członek Rady Nadzorczej

Bondzio Stanisław – członek Rady Nadzorczej