Lokale do sprzedaży i wynajęcia

ZARZĄD składa się z dwóch osób. Jest wybierany przez Radę Nadzorczą. Kieruje kolegialnie działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy m.in.:

– prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych przez Radę Nadzorczą planów gospodarczo- finansowych;
– ustanawianie prawa do lokali;
– przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni;
– zabezpieczanie środków Spółdzielni;
– zwoływanie zebrań Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU mgr Tadeusz Dzieszkiewicz kieruje pracą Zarządu, a ponadto:

– sprawuje nadzór nad prowadzeniem prawidłowej administracji i eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami w osiedlach, z uwzględnieniem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi;

– dba o prawidłowe gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi spółdzielni;

– współpracuje z Radą Nadzorczą;

– składa wobec Rady Nadzorczej i Walnego zgromadzenia Członków sprawozdania z pracy Zarządu;

– współpracuje z komisjami Rady Nadzorczej;

– sprawy związane z obroną cywilną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ZASTĘPCA PREZESA- GŁÓWNY KSIĘGOWY Bożena Kozielska odpowiada za:

– prowadzenie gospodarki finansowej;

– prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– planowanie działalności gospodarczo- finansowej;

– sporządzanie analiz dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.

RADCA PRAWNY podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, do podstawowego obszaru działania należy zaliczyć:

– obsługa prawna na zasadach określonych w ustawie o radcach prawnych z 06.07.1982r. z późn.zm.

DZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, do podstawowego obszaru działania tego działu należy zaliczyć:

– sprawy organizacyjne i samorządowe Spółdzielni;

– sprawy członkowsko- mieszkaniowe

– sprawy zawiązane z podziałem nieruchomości i ustanawianiem odrębnej własności lokali;

– obsługę prawną Spółdzielni;

– sprawy pracownicze i socjalne;

– sprawy administracyjne- sekretariat;

– sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową;

– całokształt spraw informatycznych.

DZIAŁ TECHNICZNY podlega Prezesowi Zarządu i realizuje czynności związane ze sprawami dotyczącymi gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarki ciepłowniczej, a w szczególności:

– przyjmowanie i przekazywanie lokali;

– właściwą eksploatację i utrzymanie zasobów mieszkaniowych;

– sprawy ekonomiczne tj. gospodarki środkami przeznaczonymi na eksploatację i remonty, rozliczenia zasobów i usług zewnętrznych oraz analizy;

– sprawy techniczno- eksploatacyjne zasobów mieszkaniowych;

– inwestycje i nadzór budowlany oraz ewidencje;

sprawy ciepłownicze- zabezpieczenie dostawy i produkcja energii cieplnej.

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY podlega bezpośrednio zastępcy prezesa- głównemu księgowemu i odpowiada za finansowo- księgową obsługę spółdzielni:

– rozliczenia finansowe;

– rachunkowość płacową i ubezpieczenia społeczne;

– ewidencje (dowodów księgowych, kasową, bankową, VAT i inne);

– gospodarkę kasową;

– rozliczenia czynszów;

– kredyty.

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni (§82 Statutu).

Skład Rady Nadzorczej SM Olecko na kadencję 2018-2021r:

Dzienisiewicz Konstanty – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czapeczko Alicja Maria – Z-ca Przewodniczącego RN- Sekretarz RN

Zaczkiewicz Irena – Z-ca Przewodniczącego RN, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Markowski Henryk – Członek Komisji Rewizyjnej

Stogłów Jan – członek Komisji Rewizyjnej

Gołembiewski Jerzy – członek Rady Nadzorczej

Kozłowski Dariusz – członek Rady Nadzorczej

Bondzio Stanisław – członek Rady Nadzorczej

Domasik Elżbieta – członek Rady Nadzorczej